PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-12-154-3800 NN 154/2009

• III. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM).


Stranica 2009-12-154-3800 NN 154/2009

• Sukladno ovlastima, nakzornik elektroničkih komunikacija je proveo postupak provjere uporabe radiofrekvencijskog spektra te provjere rada i uporabe predmetne radijske postaje.


Stranica 2009-12-154-3800 NN 154/2009

• O provedenim mjerenjima sačinjeno je mjerno izvješće br. MV-04 koje se, uz zapisnik o provedenom stručnom nadzoru, nalazi u spisu predmeta.


Stranica 2009-12-154-3800 NN 154/2009

• Dana 27. listopada 2009. ovlašteniku je dostavljen zapisnik i mjerno izvješće te je od njega zatraženo očitovanje. U svom očitovanju od 9. studenog 2009. ovlaštenik je naveo da je do odstupanja od dodijeljene frekvencije došlo ljudskom greškom, te da je odstupanje uklonjeno odmah po njegovom uočavanju.


Internet NN 154/2009
• S obzirom da iz utvrđenih činjenica nesporno proizlazi da je frekvencija rada predmetne radijske postaje nije bila sukladna frekvenciji utvrđenoj u dozvoli, nadzornik elektroničkih komunikacija je sukladno članku 114. stavak 1. točka 10. i stavka 6. ZEK-a odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Internet stranice NN 154/2009
• Na temelju članka 116. stavka 1. ZEK-a ovlaštenik je dužan postupiti po rješenju nadzornika elektroničkih komunikacija. U suprotnom, bit će mu izrečena upravna mjera u novčanom iznosu u visini do dvadesetostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka sljedeća upravna mjera izriče se u dvostrukom iznosu, sve sukladno članku 116. stavku 4. i 5. ZEK-a.

Internet stranice NN 154/2009 • Na temelju članka 14. stavka 4. ZEK-a ovo rješenje objavit će se na službenim stranicama HAKOM-a te u »Narodnim novinama«.
Internet stranice NN 154/2009 • Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.
Internet stranice NN 154/2009 • Sukladno članku 114. stavku 1. točki 17. i 19., članku 114. stavku 6. i članku 116. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, dalje u tekstu: ZEK), nakon provedenog postupka stručnog nadzora nad trgovačkim društvom HT-Hrvatske telekomunikacije, Zagreb, Savska cesta 32, u svezi primjene Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« 154/08), nadzornik elektroničkih komunikacija (nadzornik) Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donosi
Internet stranice NN 154/2009 • I. Utvrđuje se da HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, (HT) prigodom projektiranja i građenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na lokacijama u Zagrebu – Utrine 6, 7, 8, 9 i Pešćenica 29 nije postupio u skladu s obvezama propisanim člankom 4. Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« 154/08) na način da nije postojeći slobodan prostor u cijevima koristio maksimalno – tako da istog popuni sa cijevima malog promjera, istog ili različitog promjera, ili kombinacijom cijevi malog promjera i mikrocijevi.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 154/2009 • II. Nalaže se HT-u da u roku 30 dana od primitka ovog Rješenja projektnu dokumentaciju u svrhu izvođenja radova na projektu FTTx na lokacijama iz točke I. ovog Rješenja uskladi sa člankom 4. Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« 154/08), te da u roku od 90 dana od primitka ovog Rješenja izvede dodatne radove na projektu FTTx na lokacijama iz točke I. Rješenja sukladno usklađenoj projektnoj dokumentaciji, te da o svemu učinjenom bez odgode obavijesti nadzornika.
Informacije NN 154/2009 • III. Nalaže se HT-u da od dana primitka ovog Rješenja, u svim slučajevima planiranja, projektiranja i građenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme primjenjuje propisane uvjete korištenja izgrađene kabelske kanalizacije, odnosno da primjenjuje sve propisano iz članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« 154/08) u cilju djelotvornog i maksimalnog iskorištavanja slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji.
Poslovne stranice NN 154/2009 • IV. U slučaju nepostupanja po rješenju, nadzornik elektroničkih komunikacija izreći će odgovornoj osobi u trgovačkom društvu
Pregledi NN 154/2009 • HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. upravnu mjeru izraženu u novčanom iznosu u visini do dvadesetostruke prosječne plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju. Svaka sljedeća upravna mjera izriče se u dvostrukom iznosu.
Besplatno NN 154/2009 • V. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.
Glasnik NN 154/2009 • Na temelju dopisa Optime Telekom d.d., Buzin od 27. travnja 2009. g. i prikupljenih podataka, nadzornik je sukladno nadležnosti iz članaka 114. 115. i 116. ZEK-a započeo provođenje stručnog nadzora nad HT-Hrvatskim telekomunikacijama d.d., Zagreb, u predmetu postupanja po članku 1. st. 4. i članku 4. Pravilnika o načinima i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (»Narodne novine« 154/08, dalje u tekstu: Pravilnik).
Propis NN 154/2009 • Postupak stručnog nadzora je započeo 14. listopada 2009. g. dopisom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) kojim je HT obaviješten o početku stručnog nadzora. Temeljem dobivenih podataka od HT-a (dopis od 27. listopada 2009. g.) u kojem su navedeni podaci o izvođenju radova radi korištenja izgrađene kabelske kanalizacije u razdoblju od 1. 1. 2009. do 30. 9. 2009. na području Grada Zagreba u svrhu izvođenja radova na projektu FTTx na pet lokacija (Utrine 6, 7, 8, 9, i Pešćenica 29), proveden je 9. studenog 2009.g. pregled projektne-tehničke dokumentacije za navedenih pet lokacija, o čemu je sačinjen zapisnik. Na zapisnik o provedenom stručnom nadzoru HT se očitovao 12. studenog 2009. g. Dana 13. studenog 2009. g. nadzornik je proveo nastavak stručnog nadzora na način da je izvršen pregled izvedenog stanja izravnim uvidom na terenu i to na trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture (Utrine 7 i Utrine 9).
Propis NN 154/2009 • Člankom 30. stavkom 1. ZEK-a propisana je nadležnost HAKOM-a da u ostvarivanju regulatornih načela i ciljeva iz članka 5. ZEK-a potiče zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, osobito u svrhu zaštite ljudskog zdravlja, očuvanja okoliša, zaštite prostora, zaštite i očuvanja kulturnih dobara te nacionalne sigurnosti. Stavkom 12. istog članka propisano je, između ostalog, da se način i uvjeti pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te razina raspoloživosti slobodnog prostora pobliže propisuju pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije. Člankom 4. Pravilnika detaljno su propisani uvjeti korištenja izgrađene kabelske kanalizacije, te je između ostalog, u stavku 12. navedeno da nije dopušteno izravno uvlačenje svjetlovodnog kabela u cijev velikog promjera, već se prethodno mora instalirati zaštitna cijev malog promjera ili mikrocijev. Svaki pojedini kabel se mora nalaziti u svojoj cijevi ili mikrocijevi, čime se postiže maksimalna fleksibilnost u sustavu glede održavanja i zaštite instaliranih kabela, a u stavku 13. je navedeno da se slobodno prostor u cijevima velikog promjera treba koristiti tako da se isti popunjava sa cijevima malog promjera i to prema mogućim kombinacijama danim u Tablici 1.
Propis NN 154/2009 • Na temelju svih podataka dobivenih u ovom stručnom nadzoru, kao i na temelju pregleda izuzetih svih pet dokumentacija za lokacije u Zagrebu – Utrine 6, 7, 8, 9, i Pešćenica 29 nesporno je utvrđeno da je u razdoblju od 1. 1. 2009. do 30. 9. 2009. na području Grada Zagreba u svrhu izvođenja radova na projektu FTTx projektirao i gradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način da je uvlačio kabele u postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu suprotno uvjetima propisanim člankom 4. Pravilnika.
Propis NN 154/2009 • Prije svega je utvrđeno da je projektant u tehničkoj dokumentaciji TD-1419/08-IP/R 1-K za FTTA Utrine 7 (Travno istok) dao upute kako će se popunjavati cijevima slobodan prostor i svjetlovodni kabeli u tim cijevima. Pregledom projekta utvrđeno je da nisu date načelne upute za sve situacije koje su predviđene člankom 4. Pravilnika o načinu popunjavanja slobodnog prostora.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 27/93, Broj 109/07, Broj 96/01, Broj 67/08, Broj 88/06, Broj 116/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled